Skip to main content

Table 4 Minimum wages relative to average wages by province, 2004 and 2010

From: Regional variation of the minimum wages in China

  2004 2010
Min Max Mean S.D. Min Max Mean S.D.
Anhui 0.195 0.368 0.292 0.044 0.161 0.264 0.207 0.028
Beijing 0.198 0.198 0.198 0.000 0.173 0.173 0.173 0.000
Fujian 0.208 0.311 0.245 0.032 0.212 0.335 0.259 0.042
Gansu 0.183 0.459 0.303 0.077 0.184 0.370 0.283 0.067
Guangdong 0.197 0.420 0.286 0.067 0.205 0.344 0.260 0.040
Guangxi 0.261 0.373 0.320 0.038 0.216 0.502 0.274 0.073
Guizhou 0.307 0.342 0.324 0.016 0.263 0.303 0.280 0.017
Hainan 0.341 0.411 0.376 0.050 0.291 0.298 0.295 0.005
Hebei 0.310 0.439 0.375 0.037 0.234 0.298 0.262 0.022
Henan 0.184 0.378 0.269 0.056 0.226 0.378 0.295 0.039
Heilongjiang 0.186 0.529 0.314 0.091 0.215 0.458 0.289 0.078
Hubei 0.171 0.589 0.310 0.100 0.244 0.651 0.332 0.109
Hunan 0.257 0.473 0.315 0.058 0.201 0.331 0.268 0.039
Jilin 0.204 0.441 0.326 0.082 0.253 0.411 0.319 0.057
Jiangsu 0.220 0.359 0.299 0.040 0.199 0.245 0.222 0.015
Jiangxi 0.228 0.433 0.303 0.053 0.213 0.303 0.255 0.030
Liaoning 0.177 0.351 0.234 0.047 0.172 0.335 0.261 0.040
Inner Mongolia 0.268 0.422 0.347 0.058 0.196 0.350 0.268 0.045
Ningxia 0.239 0.329 0.293 0.036 0.177 0.250 0.222 0.029
Qinghai 0.238 0.238 0.238 0.000 0.269 0.269 0.269 0.000
Shandong 0.158 0.365 0.289 0.048 0.217 0.350 0.256 0.031
Shanxi 0.344 0.554 0.412 0.063 0.184 0.355 0.272 0.049
Shaanxi 0.220 0.300 0.272 0.024 0.196 0.294 0.238 0.027
Shanghai 0.254 0.254 0.254 0.000 0.187 0.187 0.187 0.000
Sichuan 0.185 0.338 0.244 0.039 0.195 0.358 0.281 0.038
Tianjin 0.283 0.283 0.283 0.000 0.208 0.208 0.208 0.000
Xinjiang 0.249 0.281 0.265 0.023 0.233 0.299 0.266 0.046
Yunnan 0.210 0.437 0.307 0.068 0.203 0.355 0.256 0.051
Zhejiang 0.221 0.320 0.275 0.032 0.220 0.355 0.279 0.039
Chongqing 0.277 0.277 0.277 0.000 0.186 0.186 0.186 0.000